Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden TillyTulp te Medemblik, geldig vanaf 01-01-2018.

Algemeen

Artikel 1

 1. 1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die

  TillyTulp gevestigd te Medemblik, sluit met een wederpartij (hierna: “de

  wederpartij”).

 2. 2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn in onderling overleg mogelijk, doch

  kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes

Artikel 2

 1. 1  Alle door TillyTulp uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

 2. 2  TillyTulp heeft het recht een door haar uitgebrachte offerte te herroepen.

  Partijen stellen in dit kader de in artikel 6:219 lid 2 BW bedoelde termijn op 2

  werkdagen.

 3. 3  Alle in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij

  anders is aangegeven.

 4. 4  TillyTulp is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs

  indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

 5. 5  Het enkel uitbrengen van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave,

  voorcalculatie, begroting of soortgelijke mededeling verplicht TillyTulp niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.

Overeenkomst

Artikel 3

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien TillyTulp een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhoging

Artikel 4

 1. 1  Indien meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het tot stand komen van

  de overeenkomst en de levering en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van TillyTulp dusdanig is of zijn gestegen dat de kostprijs voor TillyTulp meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is TillyTulp gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

 2. 2  Indien de uitvoering van de overeenkomst door TillyTulp meer tijd vergt of meer kosten meebrengt dan zij redelijkerwijs mocht verwachten doordat de wederpartij ondeugdelijke materialen heeft aangeleverd of ondeugdelijke informatie heeft verstrekt of doordat zij na het sluiten van de overeenkomst

wijzigingen heeft aangebracht in de oorspronkelijke overeenkomst, is TillyTulp gerechtigd de overeengekomen prijs met een redelijk bedrag te verhogen.

Annulering/Ontbinding

Artikel 5

 1. 1  De wederpartij kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van

  TillyTulp een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleren dan wel reeds

  geleverde zaken retourneren.

 2. 2  Indien een overeenkomst overeenkomstig het eerste lid van dit artikel wordt

  geannuleerd dan wel reeds geleverde zaken worden geretourneerd, is de wederpartij gehouden TillyTulp de door haar reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede de door haar geleden schade te vergoeden. Onder de geleden schade wordt mede verstaan de gederfde winst.

Overmacht

Artikel 6

 1. 1  Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis kan TillyTulp in ieder

  geval niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin TillyTulp haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten haar schuld, welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door TillyTulp gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan TillyTulp kunnen worden toegerekend.

 2. 2  In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, oorlogen, stakingen, ongevallen, stremmingen in het vervoer, stagnatie van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden en andere soortgelijke omstandigheden.

Afroeporders

Artikel 7

 1. 1  Indien zaken, die in opdracht van de wederpartij zijn geproduceerd, worden

  opgeslagen door TillyTulp, vindt deze opslag plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient voor een verzekering van deze zaken zorg te dragen.

 2. 2  Indien tussen TillyTulp en de wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen de wederpartij de geproduceerde zaken moet afnemen (ook wel: “afroeporders”), zullen - onverminderd het recht op schadevergoeding - alle kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Levering

Artikel 8

 1. 1  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken "franco

  wederpartij" met dien verstande dat de kosten van vervoer voor rekening van de wederpartij komen, indien de order minder dan €250,00 ex BTW bedraagt. TillyTulp bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op een adres van de wederpartij dat het dichtst bij het magazijn van TillyTulp is gelegen en welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

 2. 2  De wederpartij is verplicht onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

 3. 3  Indien levering geschiedt overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, zijn de zaken voor risico van TillyTulp tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.

 4. 4  Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

 5. 5  De wederpartij dient zichtbare gebreken in of beschadigingen aan de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de vervoerder daarvan een rapport te laten opmaken.

 6. 6  Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, maar de aflevering daarbij plaatsvindt aan (het adres van) een derde die de zaken gaat houden voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in lid 5 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor haar heeft ontvangen.

Risico

Artikel 9

 1. 1  Indien overeengekomen is levering “af fabriek” of “af magazijn” dan geschiedt

  de levering door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen

  vervoermiddel.

 2. 2  Indien levering plaatsvindt op de in lid 1 omschreven wijze, gaat het risico van

  de zaken over op de wederpartij op het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Het vervoer van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. 3

 3. 3  Indien levering plaatsvindt overeenkomstig dit artikel, dient de wederpartij onmiddellijk na de levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 10

 1. 1  Een beroep van de wederpartij inhoudende dat de geleverde zaken niet

  beantwoorden aan de overeenkomst, kan jegens TillyTulp niet worden gedaan indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na de levering schriftelijk aan TillyTulp is medegedeeld. De termijn van 8 dagen als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 10 dagen indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 8 lid 6.

 2. 2  De wederpartij kan niet reclameren ter zake duidelijke zichtbare tekorten of gebreken in het geleverde, indien de wederpartij niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8 lid 5 of artikel 9 lid 3.

 3. 3  Het bewijs dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient door de wederpartij geleverd te worden.

 4. 4  Indien de wederpartij aan TillyTulp klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dient de wederpartij TillyTulp met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken, zo nodig door afgifte van de zaken. TillyTulp zal het eventueel door haar in te stellen nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle gemaakte kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien de klachten ongegrond blijken te zijn.

 5. 5  De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen, ook indien zij ter zake de betreffende zaken tijdig heeft gereclameerd.

Levertijd

Artikel 11

 1. 1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door TillyTulp opgegeven

  levertijden geen fatale termijnen.

 2. 2  Indien vertraging in de levering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de

  wederpartij geen reden kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Aansprakelijkheid

Artikel 12
1 TillyTulp is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk met inachtneming van

het in dit artikel bepaalde:

 1. A  Indien TillyTulp een garantie heeft verstrekt, wordt door TillyTulp

  slechts aansprakelijkheid aanvaardt, voor zover dit uit de garantie

  voortvloeit;

 2. B  TillyTulp is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar

werknemers behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TillyTulp zelf of van leidinggevende ondergeschikten;
C TillyTulp is nimmer aansprakelijk indien sprake is van overmacht;

D De aansprakelijkheid van TillyTulp is steeds beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering;

E TillyTulp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook;

F TillyTulp is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade; E Indien sprake is van deelleveringen en deelfacturen, dient bij de

berekening van het sub D bedoelde bedrag te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de levering waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. 2  Indien TillyTulp aansprakelijk is omdat zij niet aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, terwijl ten tijde die levering nog geen factuur verzonden is, dient bij de berekening van het in lid 1 sub D bedoelde bedrag te worden uitgegaan van het bedrag dat normaal gesproken zou zijn gefactureerd.

 2. 3  Indien TillyTulp door een derde aansprakelijk wordt gesteld ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en TillyTulp alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen alsmede de kosten vergoeden die TillyTulp ter zake moet maken.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

Artikel 13

 1. 1  Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de

  overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling door TillyTulp is vereist.

 2. 2  Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens TillyTulp de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag (of een gedeelte daarvan) waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Tevens wordt de wederpartij jegens TillyTulp als dan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten -met een minimum van € 100,= - worden berekend overeenkomstig het incassotarief, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 3. 3  TillyTulp is gerechtigd te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij in mindering komen, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 4. 4  TillyTulp kan zich met betrekking tot zaken van de wederpartij die zij onder zich heeft, beroepen op haar retentierecht totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 14

 1. 1  De door TillyTulp geproduceerde en/ of geleverde zaken blijven eigendom van

  TillyTulp totdat de wederpartij al hetgeen zij voor geleverde of nog te leveren zaken op grond van een overeenkomst met TillyTulp verschuldigd is, aan TillyTulp betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen ter zake van door TillyTulp verrichte werkzaamheden of verplichtingen tot schadevergoeding is nagekomen.

 2. 2  Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van TillyTulp rust, mogen slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden doorverkocht.

 3. 3  In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens TillyTulp niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is TillyTulp gerechtigd geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient TillyTulp hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens TillyTulp een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens TillyTulp in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.

 4. 4  De wederpartij verplicht zich jegens TillyTulp om in het geval derden rechten willen vestigen dan wel doen gelden op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van TillyTulp rust, TillyTulp hiervan terstond op de hoogte te brengen en de betreffende derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van TillyTulp.

 5. 5  De wederpartij verplicht zich jegens TillyTulp om volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die TillyTulp ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

 6. 6  Indien het eigendomsvoorbehoud van TillyTulp al dan niet van rechtswege teniet gaat, wordt reeds nu voor alsdan een stil pandrecht op de betreffende zaken gevestigd ten behoeve van TillyTulp. Dit pandrecht blijft op de zaken rusten totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen jegens TillyTulp heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om, voor zover nodig, alle medewerking te verlenen die nodig is om het in dit lid bedoelde pandrecht te vestigen.

Auteursrechten, modellen en ontwerpen

Artikel 15
1 De wederpartij garandeert TillyTulp, dat door de nakoming van de

overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de wederpartij ontvangen of in opdracht van wederpartij vervaardigde zaken, zoals kopij, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, modellen, tekeningen, fotografische opnamen etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden

krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Voorts garandeert de wederpartij dat het gebruik van genoemde zaken niet onrechtmatig is jegens enige derde. De wederpartij vrijwaart TillyTulp zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake.

 1. 2  Indien TillyTulp vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden zoals in het eerste lid van dit artikel omschreven, is zij gerechtigd om hetzij de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat onomstotelijk komt vast te staan dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen is TillyTulp niet schadeplichtig jegens de wederpartij en komen de door TillyTulp gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.

 2. 3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is TillyTulp rechthebbende met betrekking tot de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten die ontstaan op de bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

 3. 4  De wederpartij mag de door TillyTulp in het kader van het productieproces ontwikkelde zaken en hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, tekeningen, databestanden, computerprogrammatuur, fotografische opnamen enz.) niet gebruiken in het kader van enig productieproces zonder daarvoor de schriftelijke toestemming van TillyTulp te hebben verkregen, ook niet indien TillyTulp ten aanzien van de betreffende zaken en hulpmiddelen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming heeft.

 4. 5  De wederpartij verkrijgt na de levering van de zaken door TillyTulp een niet- exclusief recht tot gebruik van de door TillyTulp in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het recht tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Afwijkingen in goederen/leveringen

Artikel 16

1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het

oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of modellen respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, zijn geen reden voor afkeuring van de zaken, korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst en geven geen aanspraak op schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 1. 2  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 2. 3  Minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan. Het minder geleverde aantal wordt verrekend.

Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 17

 1. 1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere

  bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die

  bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 2. 2  Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van

  toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 3. 3  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TillyTulp ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

--